Instytut Nauk
Społecznych

Aktualności

 • 20 marca 2020 Komunikat w sprawie realizacji zajęć w Wyższej Szkole Gospodarki w okresie zawieszenia zajęć w kontaSzczegóły
 • 13 marca 2020 ZAWISZENIE ZAJĘĆ

  Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki
  z dnia 11 marca 2020 roku
  w sprawie: odwołania zajęć w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy

   

   

  Działając na podstawie art. 23 ust. z dnia 20 lipca 2018 r.
  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz.374),
  w Porozumieniu z Parlamentem Studentów,

  zarządzam,  co następuje:

   

  §1

  1. Odwołuje się wszystkie zajęcia w Wyższej Szkole Gospodarki od dnia 12.03. do dnia 25.03.2020 r.
  2. Odwołanie zajęć dotyczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich i studiów podyplomowych.
  3. Zobowiązuje Kierowników jednostek do realizacji programu studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (e-learning) zgodnie z przyjętymi programami studiów.
  4. Realizacja programu studiów będzie prowadzona na bieżąco z wykorzystaniem e-learningu w sposób umożliwiający studentom kontynuowanie nauki w bieżącym semestrze i uzyskanie zaliczeń.

  §2

   

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   

   

  R e k t o r  WSG

   prof. WSG dr Marek Chamot

  Szczegóły
 • 7 stycznia 2020 Nagrody Ministra

  Infoirmujemy, że nasza studentka Pani Małgorzata Pujszo (pedagogika) otrzymała Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe - serdecznie gratulujemy!

  https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-wynikow-postepowania-w-sprawie-przyznania-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020

  Szczegóły
 • 19 grudnia 2019 Życzenia Świąteczne

  Szczegóły
 • 5 czerwca 2019 "Trzecia misja Uczelni" w ramach Jubileuszu WSG

  W ramach Jubileuszu 30-lecia Uczelni, 4 czerwca, pracownicy INS – dr Magdalena Bergmann i dr Michał Cichoracki przygotowali i moderowali panel pt. "Trzecia misja Uczelni - zaangażowanie społeczne. Usługi społeczne - przedsiębiorczość - innowacyjność - kultura". Gośćmi panelu byli eksperci z różnych obszarów trzeciej, pozabadawczej i pozakształceniowej, misji uczelni wyższych naszego regionu.

   

  Szczegóły
 • 11 stycznia 2019 Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA)

  Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadziło z dniem 1 stycznia 2019 r. obowiązek sprawdzania prac dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym  (JSA).  

  JSA jest systemem wykorzystywanym do sprawdzenia prac dyplomowych pod kątem plagiatu i jest przeznaczony do wsparcia działań weryfikacyjnych promotora (opiekuna) pracy.

  System JSA współpracuje z Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD) (ma pełny dostęp do jego stale aktualizowanej bazy) oraz systemem POL-on (wspieranie danych do wypełniania metryk badanych prac).

  Szczegóły
Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia