Instytut Nauk
Społecznych

Więcej niż biznES: wielosektorowa współpraca dla rozwoju ekonomii społecznej w regionie

W dniu 10 grudnia 2018 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy odbyła się konferencja „Więcej niż biznES: wielosektorowa współpraca dla rozwoju ekonomii społecznej w regionie”. Wydarzenie zostało zorganizowane na mocy umowy pomiędzy WSG a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu jako część realizowanego przez niego projektu „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”. Celem projektu jest rozwój potencjału sektora ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zwiększenie skuteczności i intensywności działań koordynujących do 31 grudnia 2018 r.

W konferencji wzięło udział łącznie 105 osób – reprezentantów podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, naukowców, a także przedstawicieli samorządów lokalnych oraz instytucji rynku pracy i pomocy społecznej. Wśród reprezentowanych instytucji, organizacji i firm znalazły się m.in.: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu, Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej w Inowrocławiu, Stowarzyszenie Kobiet Gineka, 4ES Non Profit, Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzenego, Eco Dom, Motomax, Biuro Księgowe E. Brzyska, Kujawsko-Pomorska Izba Budownictwa, Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie, Fundacja Pro Omnis, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Fundacja Stacja Motywacja, Spółdzielnia Socjalna Progress, Project Society, Stowarzyszenie Bądź Aktywny, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Bodyfikacja, Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy, Fundacja Fantazmat, Fundacja Stabilo, Fundacja Arkadia, Katolickie Stowarzyszenie św. Maksymiliana, All 4 Care sp. z o.o., OSiRK Denar, Lokalna Grupa Działania Dwie Rzeki, Lokalna Grupa Działania dla Torunia.


W imieniu organizatorów uczestników konferencji powitali dyrektor ROPS w Toruniu – Adam Szponka oraz prezydent WSG – doc. Krzysztof Sikora. W pierwszym bloku konferencji wystąpili: Jan Młynarczyk – gość specjalny, wieloletni prezes Fundacji Arkadia, przedsiębiorca i pracodawca, działacz na rzecz integracji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych; Łukasz Broniszewski – ekspert ds. przedsiębiorczości społecznej, prezes Fundacji Stabilo, doradca podmiotów ES, ekspert wielu regionalnych i krajowych gremiów konsultacyjno-decyzyjnych w obszarze ES; dr Michał Cichoracki – ekspert ds. naukowych, socjolog, wykładowca WSG i szef Centrum Europejskiego im. R. Schumanna działającego na uczelni, specjalista w zakresie socjologii gospodarki. Wystąpienie J. Młynarczyka koncentrowało się na problematyce zatrudnienia osób z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności, wprowadzaniu ich na otwarty rynek pracy, a także wspieraniu osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w uzyskiwaniu samodzielności i niezależności życiowej. Prelegent przedstawił dorobek Fundacji Arkadia w zakresie tych obszarów działań. Łukasz Broniszewski w swojej prezentacji skupił się na perspektywach zmian instytucjonalnych, jakie stoją przed sektorem ekonomii społecznej/przedsiębiorczości społecznej, m.in. przygotowywanej ustawie o ekonomii społecznej i solidarnej. Przedstawił także postulaty, od których realizacji – tak po stronie władz, jak i samego sektora ES – zależy jego dalszy rozwój: m.in. potrzebę aktywnego konsultowania projektów aktów prawnych, postawienie na jakościowy rozwój i trwałość miejsc pracy w obszarze ES, konieczność dalszego sieciowania działań i dążenia do partnerstw wielosektorowych angażujących bardziej niż do tej pory biznes. Dr Michał Cichoracki zaprezentował perspektywy teoretyczne w ramach nauk społecznych i ekonomicznych, które wyjaśniają funkcjonowanie ES. Wskazał na ekonomiczną opłacalność redukowania nierówności społecznych, zwłaszcza w takie sposoby, które aktywizują przedstawicieli grup mniej uprzywilejowanych w społeczeństwie. Sięgając do pojęć współczesnej ekonomii (gospodarka oparta na wiedzy, wartość dodana) prelegent wykazał, że podmioty ekonomii społecznej generują niekiedy trudne do bezpośredniego wycenienia, ale długofalowo istotne profity – niezależność i godność grup społecznych, którym trudniej odnaleźć się na rynku pracy oraz ekonomiczną samodzielność sektora pozarządowego.   

Drugi blok konferencji otworzyło wystąpienie Agnieszki Lange-Olszewskiej – ekspertki ds. współpracy biznesu i ekonomii społecznej, prezes Fundacji Pro Omnis, prowadzącej przedsiębiorstwa społeczne w branży cateringowej i opiekuńczej oraz działania statutowe w zakresie wsparcia seniorów i osób niesamodzielnych. Prelegentka przybliżyła model biznesowy funkcjonowania organizacji, opierający się na długofalowych kontraktach z klientami instytucjonalnymi – przedsiębiorstwami prywatnymi i instytucjami publicznymi. Wśród zalet tego modelu wymienione zostały m.in. stabilność miejsc pracy osób niepełnosprawnych i w wieku 50+ tworzących personel bistr Pro Omnis, a także korzyści społeczno-wizerunkowe dla klientów, którzy wpisują taką współpracę w swoje strategie zaangażowania społecznego. Przy okazji prezentacji omówione zostały też wyzwania dla usług społecznych związane m.in. z koniecznością bezpośredniego docierania do osób starszych wymagających opieki w miejscach ich zamieszkania. Kolejną prelegentką konferencji była Małgorzata Kaczorek – ekspertka ds. biznesu, twórczyni portalu Senior24h.pl i firmy z sektora usług zdrowotno-senioralnych All4Care, ekspertka ds. PR i społecznej odpowiedzialności biznesu, laureatka nagrody Marszałka WK-P „Przedsiębiorstwo zaangażowane społecznie”. W swojej prezentacji skupiła się na praktycznych wskazówkach dla przedsiębiorstw społecznych i organizacji pozarządowych, które planują rozwijać współpracę z biznesem komercyjnym jako partnerem gospodarczym bądź mecenasem swoich działań. Podkreślała konieczność profesjonalizacji działań, które ułatwią dotarcie do osób i ośrodków decyzyjnych w biznesie: opracowywanie strategii, planów promocyjnych, badanie spójności pomiędzy celami organizacji a formy, prezentowanie oferty korzyści dla partnera. Wskazała także potencjał w postaci fundacji korporacyjnych funkcjonujących przy przedsiębiorstwach z regionu.

W trakcie obu bloków konferencyjnych zaplanowano także czas na prezentacje działalności podmiotów ekonomii społecznej działających w województwie kujawsko-pomorskim. W części tej jako pierwsze zaprezentowało się Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy, które opowiedziało o działaniach projektowych na rzecz młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami. Kolejnym podmiotem była Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” z Bydgoszczy, która przybliżyła swoje działania animacyjno-rozwojowe na rzecz organizacji pozarządowych i przykłady realizowanych mikroprojektów aktywizacji społecznej rodziców oraz osób z dysfunkcjami wzroku. Fundacja Fantazmat – młoda organizacja pozarządowa zaprezentowała swoje dotychczasowe doświadczenia w realizacji innowacyjnych działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w duchu uczenia się przez doświadczenie, dzięki którym pozyskuje także środki ekonomiczne na swoją działalność i dalszy rozwój. Moderatorem konferencji była dr Magdalena Bergmann, dziekan Kolegium Nauk Społeczno-Ekonomicznych WSG.

Na konferencji obecni byli przedstawiciele mediów regionalnych (Radio PiK, TVP Bydgoszcz, Radio Plus), którzy relacjonowali wydarzenie i przeprowadzali wywiady z przedstawicielami organizatora, prelegentami oraz reprezentantami ROPS w Toruniu. W ramach stałej współpracy patronackiej z WSG Polskie Radio Pomorza i Kujaw (PiK) oraz TVP Bydgoszcz emitowały także materiały zapowiadające i promujące konferencję jeszcze przed jej rozpoczęciem - wywiady nt. ekonomii społecznej z pracownikami naukowymi WSG do magazynów młodzieżowego oraz gospodarczego (PiK), wywiad z ekspertami konferencyjnymi w programie na żywo (TVB). Konferencja była także promowana przez WSG na profilu Facebook. Część materiałów wyemitowanych przez media została zarchiwizowana na ich stronach i dostępna jest jako pliki bądź streaming (linki w załączeniu).

W miejscu konferencji – budynku Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej WSG – wyeksponowano materiały promocyjno-identyfikacyjne dostarczone przez ROPS w Toruniu, informujące o finansowaniu wydarzenia ze środków projektu „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”, finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dla uczestników konferencji przygotowano komplety materiałów oznakowanych zgodnie z wytycznymi promocji Funduszy Europejskich, zawierające m.in. skróty wystąpień ekspertów. Uczestnicy mieli zapewnione przerwy kawowe ze słodkim poczęstunkiem oraz obiad, który zakończył obrady konferencyjne. W ankietach ewaluacyjnych wypełnionych przez uczestników przeważały pozytywne oceny  wydarzenia tak pod kątem merytorycznym, jak i organizacyjno-logistycznym. W trakcie przerw konferencyjnych uczestnicy mieli także możliwość zapoznania się z ekspozycjami Targów Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej, które w tym samym dniu na kampusie WSG zorganizowało Stowarzyszenie Gineka, co stanowiło wartość dodaną i czynnik dodatkowo upraktyczniający konferencję. Ponadto przy organizacji konferencji WSG współpracowała z podmiotami doświadczonymi w realizacji działań na rzecz sektora ekonomii społecznej – 4ES Non Profit Sp. z o.o. oraz Stowarzyszeniem Gineka, co przyczyniło się do wzbogacenia walorów merytorycznych imprezy.

 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia