Instytut Nauk
Społecznych

Czasopisma naukowe wydawane przy Instytucie Nauk Społecznych WSG

W ramach Instytutu Nauk Społecznych od kilku lat wydawane są dwie serie wydawnicze (czasopisma punktowane), które prezentujemy poniżej:

Studia i analizy europejskie

    Dotychczas ukazało się 11 numerów czasopisma, które znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW z liczbą punktów 4

 

    

 


Unia Europejska - perspektywy społeczno-ekonomiczne

Dotychczas ukazało się 7 numerów czasopisma, które znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW z liczbą punktów 1.


 

„Unia Europejska – perspektywy społeczno-ekonomiczne”, Nr 4

Decyzją Komisji Europejskiej, rok 2012 ogłoszony został Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Jego zasadniczym celem stało się zwrócenie uwagi i docenienie przez opinię publiczną wkładu, jaki do społeczeństwa wnoszą osoby starsze.
Europejski Rok stał się także pretekstem do tego, aby zachęcić osoby mające wpływ na życie społeczne i polityczne Unii Europejskiej (UE) do podejmowania działań, które sprzyjałyby aktywności osób starszych i wzmacnianiu solidarności międzypokoleniowej. W czasie tym postanowiono zwrócić szczególną uwagę na kilka istotnych kwestii, które mogłyby sprzyjać działaniom na rzecz „aktywnego starzenia się”. W pierwszej kolejności skoncentrowano się więc na „starzeniu się w dobrym zdrowiu”, „aktywnym udziale w życiu społecznym” i „spełnieniu w życiu zawodowym” oraz potrzebie większej „niezależności w życiu codziennym”.
Warte ciągłego podkreślania jest również to, że bez względu na swój wiek osoby starsze nieprzerwanie mogą odgrywać ważną rolę w społeczeństwie i dłużej cieszyć się życiem. Kluczem jest więc, aby znaleźć sposób na to, by jak najlepiej wykorzystać ich potencjał. Stąd też, nie tylko w 2012 r., ale przez cały czas aktywność osób starszych powinna być nieustannie wspierana. W szczególności powinno to objąć takie obszary jak: zatrudnienie, udział w życiu społecznym oraz samodzielne życie.
Działania na rzecz osób starszych i solidarności międzypokoleniowej podejmowane są także przez Polskę. Na fakt ten, oprócz założeń Europejskiego Roku wpłynęły również działania związane z prowadzoną w ostatnich miesiącach analizą i debatą publiczną, mającą na celu identyfikację problemów osób starszych. Działania te są istotne przede wszystkim z punktu widzenia problemów społecznych i demograficznych występujących w Polsce, które mają szczególny wydźwięk na tle planów rozwojowych naszego państwa. Efektem tych działań jest Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych i na lata 2012-2013, w którym to dokonano analizy procesów demograficznych w Polsce. Podsumowano w nim poziom działalności społecznej osób starszych, poddano analizie sytuację dochodową gospodarstw domowych emerytów oraz oceniono proponowane formy edukacji dla osób starszych. Ważne było także przyjrzenie się budżetowi czasu wolnego osób starszych, a także zdrowiu i usługom kierowanym do tej grupy wiekowej. Efekty z realizacji zapisanych w Programie działań poznamy w 2014 r.


„Unia Europejska – perspektywy społeczno-ekonomiczne”, Nr 3

27 listopada 2009 r. Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję o ustanowieniu roku 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu (European Year of Volunteering Alliance (EYV). Rzeczpospolita Polska pozytywnie oceniła ten projekt, co znalazło odzwierciedlenie w decyzji rządu. W Polsce Koordynatorem Europejskiego Roku mianowane zostało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które powołało Międzysektorowy Zespół Roboczy ds. Europejskiego Roku Wolontariatu 2011. W jego skład weszli przedstawiciele różnych instytucji, począwszy od administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz środowisk biznesowych.
W trakcie Roku prowadzone będą akcje informacyjno-promocyjne, których celem będzie, z jednej strony, uświadomienie społeczeństwu, jaka jest rola wolontariatu, natomiast z drugiej zachęcenie do zaangażowania się obywateli w ten rodzaj aktywności. A znaczenie wolontariatu jest ogromne. Przynosi ono korzyści całemu społeczeństwu, przyczyniając się do budowania więzi między nimi. Sami zaś wolontariusze mają okazje nabyć nowe doświadczenia lub zrobić coś dla społeczeństwa. Zgodnie z danymi, ok. 20% obywateli Unii Europejskiej działa w wolontariacie.
W tej sytuacji Europejski Rok Wolontariatu ma na celu promować wolontariat i zachęcić większą liczbę osób do zaangażowania się w podobne działania, poprzez:
· Ułatwienie podejmowania działalności w charakterze wolontariusza;
· Nagradzanie wolontariuszy, na przykład poprzez uznawanie kwalifikacji, które nabywają w ramach swoich zadań;
· Poprawę jakości wolontariatu dzięki szkoleniom i lepszemu dostosowaniu kwalifikacji do powierzanych zadań;
· Uświadamianie społeczeństwu znaczenia wolontariatu.
Aby pomóc w realizacji wymienionych wyżej priorytetów Roku, Komisja Europejska podejmować będzie działania polegające na wymianie dobrych praktyk między władzami a organizacjami wolontariackimi państw członkowskich Unii Europejskiej. Oprócz promocji wolontariatu, ważne znaczenie odgrywać będą szkolenia dla wolontariuszy oraz skuteczne łączenie ich umiejętności z potrzebami wolontariackimi. Ponadto podjęte będą starania zmierzające do współpracy między organizacjami wolontariuszy a innymi sektorami, zwłaszcza przedsiębiorstwami. W czasie Europejskiego Roku Wolontariatu podejmowane będą także działania, mając na celu promocję przedsięwzięć poświęconych wolontariatowi. W obszar ten wpisuje się rocznik naukowy „Unia Europejska – perspektywy społeczno-ekonomiczne” - Nr 3, który w całości poświęcony został zagadnieniom Roku.


„Unia Europejska – perspektywy społeczno-ekonomiczne”, Nr 2

Unia Europejska jest jednym z najbogatszych regionów na świecie. Nie zmienia to jednak faktu, że aż 17% Europejczyków nie jest w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych. Dlatego też Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1098/2008/WE z dnia 22 października 2008 roku, rok 2010 ogłoszony został Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, co stanowić ma uzupełnienie działań podejmowanych w ramamch otwartej metody koordynacji w obszarze zabezpieczenia społecznego i integracji społecznej. Zgodnie z przewidywaniami w trakcie Roku mają zostać podjete inicjatywy, których celem będzie zwrócenie uwagu opinii publicznej na zjawisko ubóstwa i wykluczenia społecznego, które dotykają obecnie 84 mln Europejczyków., w tym 2 mln Polaków. A problem jest wyjątkowo trudny i złożony, ponieważ bieda jest różna i ma różne oblicza. Tym zagadnieniom poświęcony został kolejny numer naszego wydawnictwa.


 

„Unia Europejska – społeczno-ekonomiczne studia nad przyszłością Wspólnoty”, Nr 1

Powstanie Unii Europejskiej oraz wdrażanie mechanizmów rozwojowych i integracyjnych Europy przyczyniły się nie tylko do pokojowego współistnienia między narodami, ale także do rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa socjalnego. Należy jednak zauważyć, że z biegiem czasu pierwotna idea trwałego pokoju będąca implikacją budowy jedności gospodarczej i politycznej Wspólnot wyblakła i utraciła siłę oddziaływania. Na skutek przemian wynikających z globalizacji wspieranej przez nowe technologie informatyczne i telekomunikacyjne oraz rosnącą konkurencję innych gospodarek światowych, a także pojawienie się strukturalnych barier wewnętrznych hamujących wzrost gospodarczy, na początku 2000 r. Unia Europejska stanęła przed koniecznością gruntownych przeobrażeń zgodnych z obowiązującymi modelami społecznymi. Potrzebę tę spotęgowały dodatkowo rozszerzenia, które stanowiły bezprecedensowe wyzwanie dla konkurencyjności i wewnętrznej spójności Unii. Dołączenie do Wspólnoty kolejnych dwunastu państw zaowocowało pogłębieniem dystansu w rozwoju gospodarczym, przesunięciem problemu nierówności na wschód kontynentu oraz zmianą sytuacji w polityce zatrudnienia i sferze pracy. W związku z powyższym zaplanowane przeobrażenia warunkujące dalszy rozwój Wspólnoty dotyczyć miały wszystkich aspektów życia ze szczególnym uwzględnieniem sfery gospodarczej i systemu społecznego, co stanowiło bezpośrednią konsekwencję identyfikacji źródeł słabości UE.
Próbą określenia jakości i stanu tych przeobrażeń oraz refleksją nad kierunkami rozwoju i przyszłością Wspólnoty będzie wydawnictwo „Unia Europejska – społeczno-ekonomiczne studia nad przyszłością Wspólnoty”. Publikacja ta skierowana do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych problematyką europejską, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk akademickich oraz ośrodków zaangażowanych w propagowanie wiedzy z zakresu integracji europejskiej, skupi się na przedstawianiu różnych aspektów funkcjonowania Unii, ze szczególnym uwzględnieniem społecznego i ekonomicznego wymiaru integracji oraz polskich konsekwencji uczestnictwa w tym procesie.
Pierwsza część cyklu wydawniczego „Unia Europejska – społeczno-ekonomiczne studia nad przyszłością Wspólnoty”, publikacji Punktu Informacyjnego Komisji Europejskiej Europe Direct – Inowrocław i Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, poświęcona została koncepcji FLEXICURITY. Decyzja ta podyktowana została faktem, iż w ostatnich latach za największe osiągnięcie i jedną z najlepszych odpowiedzi na społeczno-ekonomiczne wyzwania stojące przed Europą, uważa się preferowany od wielu lat w Danii model elastycznego bezpieczeństwa, nazywany potocznie flexicurity lub strategią „postderegulacji”.


Kultura i edukacja

Prestiżowe wydawnictwo naukowe w formie kwartalnika, wydawane w językach: polskim, angielskim i chińskim, znajdujące się na liście czasopism punktowanych z liczbą punktów - 10.

Wyższa Szkoła Gospodarki jest współwydawcą czasopisma. Dotychczas ukazało się ponad 100 numerów wydania "Kultura i Edukacja".

     

 

 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia