Instytut Nauk
Społecznych

Badania

Pracownia Analiz Społecznych i Rynkowych

Działania dla praktyki – oferta naukowo-badawcza dla jednostek zewnętrznych.

Pracownia Analiz Społecznych i Rynkowych to specjalistyczna placówka badawcza w zakresie swojej działalności realizująca projekty standardowe w ramach szerokiego spektrum problemowego jak i zlecenia niekonwencjonalne i nietypowe, zgodne z oczekiwaniami naszych klientów. PASiR jako niezależna instytucja o charakterze naukowo - badawczym specjalizuje się w szczególności w realizacji projektów o zasięgu lokalnym i regionalnym. Wykonujemy zarówno zlecenia o zawężonej problematyce badawczej jak i rozległe, złożone merytorycznie i metodologicznie badania dla jednostek publicznych i podmiotów komercyjnych. Instytucja realizuje zlecenia na typowe projekty badawcze, ale również specyficzne zamówienia klientów, podejmuje także projekty, które nie wzbudziły zainteresowania większych ośrodków badawczych, zarówno w skali mikro jak i makro. 

Oprócz zleceń na kompleksowe projekty badawcze będące zamówieniem zleceniodawcy, PASiR realizuje na zamówienie klienta poszczególne etapy procesu badawczego:

 • przeprowadzimy dla Państwa badania pilotażowe
 • skonstruujemy kwestionariusz do ankiety, listę pytań będących podstawą wywiadu pogłębionego
 • zoperacjonalizujemy kategorie obserwacji
 • dokonamy wylosowania próby, analizy materiału statystycznego
 • przygotujemy raport, diagnozę, utworzymy na Państwa potrzeby bazę danych.

Oferujemy także wszelką pomoc w zakresie eksperckich konsultacji merytorycznych jak organizacji i przeprowadzania szkoleń metodologicznych i ankieterskich.

Placówka dysponuje zespołem badawczym złożonym z analityków badaczy, ekspertów merytorycznych i metodologicznych, także liczną grupą ankieterów. Praca ankieterów poddawana cyklicznej, drobiazgowej kontroli zapewnia rzetelność oraz trafność analiz, także zgodność z wszelkimi wymogami metodologicznymi i standardami naukowymi. Przeprowadzony jest także monitoring wewnętrzny i cykliczna ewaluacja dokonań.

Pracownia Analiz Społecznych i Rynkowych dysponuje:

 • szerokim i bogatym zapleczem zarówno technicznym, logistycznym jak i osobowym
 • zespołem przeszkolonych i doświadczonych ankieterów
 • stałą dyspozycyjnością ekspertów merytorycznych legitymujących się doświadczeniem w realizacji projektów badawczych o różnej skali zasięgu i poziomie złożoności

Wszelkie działania badawcze podejmowane w ramach PASiR zgodne są z międzynarodowymi normami i standardami badawczymi i etycznymi.

OBSZARY BADAWCZE:

 •  badania i sondaże opinii publicznej 
 •  badania społeczno-polityczne 
 •  badania i sondaże przedwyborcze 
 •  lokalny i regionalny rynek pracy (specyfika lokalnych rynków branżowych) 
 •  badania marketingowe i konsumenckie (produktu, dystrybucji, promocji, zaufanie do marki,  badania segmentacyjne) 
 •  kultura organizacyjna przedsiębiorstw 
 •  badania medialne 
 •  ewaluacja programów pomocowych 
 •  Mystery Shopping

Badania i sondaże opinii publicznej:

 • badanie i hierarchizacja wartości, oczekiwań, potrzeb, preferencji społecznych 
 • monitoring zaufania do instytucji publicznych, wizerunek osób publicznych 
 • reakcje na decyzje decydentów, reformy społeczno-polityczne, bieżące wydarzenia

Badania społeczno – polityczne: Badania dla instytucji publicznych i administracji rządowej:

 • testowanie projektów regulacji prawnych 
 • badanie pracowników instytucji użyteczności publicznej 

Badania dla władz samorządowych obejmujące :

 • dokładne rozpoznanie i diagnozę problemów i oczekiwań mieszkańców 
 • informacje na temat funkcjonowania placówek i służb podległych urzędom miejskim: 
  (np. służby zdrowia, placówek oświatowych, ośrodków kultury, służb komunalnych etc.)
 • badanie zadowolenia z funkcjonowania urzędów, zaufania do instytucji samorządowych 
 • lokalne sondaże polityczne

Badania i sondaże przedwyborcze:

 • badanie preferencji wyborczych i partycypacji politycznej 
 • badanie zaufania do kandydata, wizerunku
 • testowanie hasła wyborczego 
 • segmentacja wyborców i pozycjonowanie kandydata

Badania rynku pracy:

 • badania w oparciu o kryterium sektorowe lub geograficzne 
 • tendencje na rynku pracy 
 • popyt i podaż na rynku pracy 
 • efektywność służb zatrudnienia 
 • profil absolwenta, pracownika, pracodawcy

Badania marketingowe i konsumenckie:

 • badania satysfakcji, zaufania i rozpoznawania marki 
 • badania segmentacyjne rynku 
 • testowanie wprowadzanego produktu, koncepcji produktu 
 • testowanie opakowań i popytu na produkt 
 • testowanie reklamy

Kultura organizacyjna przedsiębiorstw:

 • analiza personelu – satysfakcja pracowników 
 • wizerunek marki wśród pracowników 
 • style przywództwa i zarządzania

Badania medialne:

 • badanie czytelnictwa 
 • preferencji muzycznych, programowych 
 • badania na zlecenie jako materiał do publikacji

 

Zrealizowane zostały między innymi:

​Diagnoza systemu kultury w Bydgoszczy

Cyfrowe nierówności - formy i uwarunkowana 

 

Pracownia Analiz Społecznych i Rynkowych Instytut Socjologii
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia