Instytut Nauk
Społecznych

Publikacje afiliowane przez Instytut Nauk Społecznych

Dorobek wydawniczy pracowników Instytutu Nauk Społecznych to ponad 40 monografii.

Niektóre z nich prezentujemy poniżej:

 

Tytuł: Jak założyć i prowadzić placówkę opieki nad dzieckiem do lat 3?
Autor: Tomasz Frejgandt, Łukasz Latosiński, Weronika Synakieiwcz, Przemysław Ziółkowski
Rok wydania: Bydgoszcz 2020
ISBN: 978-83-65507-45-7

Publikacja służyć ma osobom i instytucjom zainteresowanym stworzeniem placówek opiekuńczych dla dzieci. Książka będzie niezwykle pomocna w wykreowaniu jednostek o najwyższych standardach bezpieczeństwa. Proces ten bardzo często wiąże się z problematyczną ścieżką dotyczącą wymogów formalnoprawnych, dlatego wskazane zostały rozwiązania wielu kwestii związanych z rozległą dowolnością urzędniczą i brakiem jasnych przepisów.


Tytuł: Jak założyć i prowadzić placówkę wychowania przedszkolnego?
Autor: Tomasz Frejgandt, Kinga Kujawa, Łukasz Latosiński, Przemysław Ziółkowski
Rok wydania: Bydgoszcz 2020
ISBN: 978-83-65507-44-0

Publikacja prezentuje w jaki sposób można stworzyć miejsce dobrze funkcjonujące, bezpieczne i przyjazne dla dzieci i rodziców. Książka stanowi formę poradnika niezwykle pomocnego przy tworzeniu własnej, wymarzonej placówki oświatowo-wychowawczej, spełniającej wysokie standardy bezpieczeństwa i obsługi. Zawarte są również treści pomocne na drodze urzędniczo-prawno-formalnej. 


Tytuł: Jak założyć i prowadzić dzienny dom pobytu – placówkę opieki dziennej nad osobami niesamodzielnymi, niepełnosprawnymi i starszymi?
Autor: Tomasz Frejgandt, Ewelina Lewandowska-Prot, Przemysław Ziółkowski
Rok wydania: Bydgoszcz 2020
ISBN: 978-83-65507-46-4

Publikacja przedstawia w jaki sposób należy stworzyć dobrze funkcjonujące, bezpieczne i przyjazne miejsce dla seniorów, które będzie związane z misja niesienia pomocy rodzinie. Autorzy w poradniku zawarli wszystkie wymogi jakie musi spełniać takie miejsce (z uwzględnieniem wysokich standardów bezpieczeństwa i obsługi). Zawarte są również treści, które stają się niezwykle pomocne na drodze urzędniczo-formalnej. 


Tytuł: Edukacja nieformalna w Polsce i na Ukrainie – idea i doświadczenie
Autor: Nadija Pawlyk, Przemysław Ziółkowski
Rok wydania: Bydgoszcz – Żytomierz 2020
ISBN: 978-83-65507-40-2

Autorzy publikacji skupili się na zagadnieniach takich jak edukacja ustawiczna, edukacja permanentna, edukacja formalna, edukacja nieformalna a także samokształcenie, jako element wskazanych powyżej kategorii edukacji. Zwrócono również uwagę na rolę i znaczenie Unii Europejskiej w edukacji całożyciowej w Polsce. Wskazano na istotę Europejskich Ram Kwalifikacji (ERK) oraz Krajowe Ramy Kwalifikacji (KRK), jak również Zaingerowany System Kwalifikacji (ZSK). Omówiono wybrane przykłady programów i projektów unijnych na rzecz popularyzacji idei uczenia się przez całe życie.


Tytuł: Instruktor praktycznej nauki zawodu
Autor: Przemysław Ziółkowski
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65507-39-6

Niniejsza publikacja dedykowana jest instruktorom praktycznej nauki zawodu, którzy pracując w firmach, zakładach czy przedsiębiorstwach decydują się na trudne i wymagające zadanie, jaki jest opieka i zawodowe przygotowanie młodego człowieka. Zawarte w podręczniku zostały treści z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki i metodyki kształcenia, poszerzane o aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy z pracownikami młodocianymi, będą przydatne dla wszystkich instruktorów praktycznej nauki zawody zainteresowanych samokształceniem i doskonaleniem własnych kompetencji instruktorskich.


Tytuł: Wybrane zagadnienia z dziejów oświaty i wychowania na ziemi chojnickiej
Autor: Włodzimierz Jastrzębski, Filip Sikora, Przemysław Ziółkowski
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65507-34-1

Publikacja składa się z siedmiu wartościowych artykułów naukowych, którzy autorzy poddali naukowej analizie i próbom syntezy wybrane zagadnienia, interesujące historyków oraz osoby pasjonujące się dziejami oświaty na Ziemi Chojnickiej. Książka jest cenna dla dziejów miasta i powiatu z której korzystać będą nie tylko regionaliści, ale wszystkie osoby zainteresowani przeszłością Chojnic i okolic.


Tytuł: Rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów szkół podstawowych
Redakcja: Przemysław Ziółkowski
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65507-32-7

Publikacja stanowi rozważania przedstawiciela środowiska akademickiego na temat kluczowych kompetencji oraz zbiór 24 scenariuszy zajęć z obszaru kompetencji kluczowych dedykowanych klasom IV-VIII szkoły podstawowej, opracowanych przez praktyków – doświadczonych nauczycieli ze szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego oraz Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Książka porusza następujące kompetencje: przedsiębiorczość, innowacyjność, kreatywność, praca zespołowa, umiejętności ICT oraz umiejętności matematyczno-przyrodnicze.


Tytuł: Wspierane rozwoju dziecka zdolnego w rodzinie
Autor: Alicja Kozubska, Przemysław Ziółkowski
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65507-23-5

Publikacja stanowi cenny zbiór informacji na temat roli rodzica/opiekuna dziecka zdolnego w rodzinie. Cały proces został przedstawiony w syntetyczny sposób (od definicji zdolności ucznia, zaobserwowanie danych predyspozycji, strategie kształcenia wykorzystywane przez szkołę po rolę jaką odgrywa w tym nauczyciel). Wartość książki została wzbogacona o aspekt metodyczny i tzw. dzielenie się dobrymi praktykami w postaci Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy” w Bydgoszczy oraz wykazu narzędzi do diagnozowania i identyfikacji ucznia zdolnego.


Tytuł: Szkice z dziejów bydgoskiej oświaty i wychowania w niepodległej II RP. Publikacja okolicznościowa z okazji 100.rocznicy odzyskania niepodległości 1918-2018.
Autor: Włodzimierz Jastrzębski, Filip Sikora, Przemysław Ziółkowski
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65507-24-2

Monografia przedstawia dzieje bydgoskiej oświaty i kultury na zniuansowanym tle dwudziestoletniego kształtowania się nowoczesnego społeczeństwa Wolnej Rzeczypospolitej. Teksty pokazują kapitalnie zarówno socjologiczne, humanistyczne aspekty tych zjawisk, jak i ich instytucjonalne organizacyjne ramy. Ramy stanowiące trwały szkielet dla kształtującej się samorządnie społeczności regionu. Warto zwrócić uwagę na rolę inicjatyw oddolnych oraz działań o charakterze prywatnoprawnym w kształtowaniu systemu edukacji oraz rozwoju kultury. Przedsięwzięcia społeczne i inicjatywy przedsiębiorcze, przesiąknięte duchem odpowiedzialności kolektywnej idealnie uzupełniały struktury kształtującej się dopiero państwowości i administracji samorządowej. Szczególnie ważnym elementem, wspólnym dla wszystkich testów jest formalna rola wychowania zarówno w skali mikro- (rodzina, wspólnoty sąsiedzkie), jak i mezospołecznej (instytucje społeczne, organizacje). Wychowania, które czerpało ze specyficznego etosu zakorzenionego głęboko w bydgoskiej tradycji. Gruntowanie omówiono zjawiska reprezentatywne dla bydgoskiej tradycji oświatowo-wychowawczej oraz kulturowo-artystycznej, wpływające na obecne oblicze kulturowe i społeczne XXI-wieczej Bydgoszczy.


Tytuł: Metodyka szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
Autor: Przemysław Ziółkowski
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65507-22-8

W publikacji przedstawiony został proces kształcenia ludzi dorosłych z tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy. Autor uwzględnił możliwości uczenia się jakie posiadają osoby dorosłe a także odpowiednią stronę projektowania szkoleń, która pozwala na uniknięcie błędów popełnianych przez niedoświadczonych szkoleniowców. Została podkreślona istota roli jaką odgrywa odpowiednia organizacja i sposób prowadzenia szkoleń, która bardzo często nie jest uwzględniana przez osoby prowadzące szkolenia z tej tematyki. Aby skutecznie szkolić, należy wiedzieć, jak prowadzić pracę z uczestnikami szkolenia, którymi są na ogół dorośli ludzie, aby w krótkim czasie przeznaczonym na ten cel, utrwalić w świadomości uczestników wiedzę oraz wykształcić odpowiednie umiejętności, które pozwolą na samodzielne i bezbłędne (pod względem bezpieczeństwa) wykonanie czynności zawodowych.


Tytuł: KEY.social competences
Autor: Przemysław Ziółkowski
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65507-15-0

Książka stanowi cenne kompendium wiedzy teoretycznej dotyczącej szeroko rozumianych relacji społecznych, popartych licznymi wskazówkami dotyczących poprawnego zachowania się w kontaktach towarzysko-biznesowych, w tym również współpracy w grupie. Publikacja przygotowana została z myślą o studentach z zza granicy, którzy mogą poszukiwać informacji oraz możliwości podnoszenia jakości zachowań społecznych w życiu osobistym oraz zawodowym.


Tytuł: Jak pisać prace dyplomowe, licencjackie, magisterskie i podyplomowe – przewodnik dla studentów
Redakcja: Przemysław Ziółkowski
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65507-18-1

Publikacja prowadzi krok po krok czytelnika, który ma napisać własną pracę wieńczącą pewien etap studiów. Jest to doskonałe i współczesne kompendium wiedzy o tym, jak napisać prace dyplomową w naukach społecznych, a szczególnie w nauk społecznych takich jak pedagogika oraz socjologia. Książka uwzględnia zarówno kwestie teoretyczne, metodologiczne jak i praktyczne. Jest to dobrze przygotowany podręcznik, uwzględniający publikacje poradnikowe dla studentów. Zawarte w książce porady mają charakter uniwersalny, zatem będzie ona stanowić bardzo cenne narzędzie dla autorów prac dyplomowych; stanie się tym samym wielkim ułatwieniem dla promotorów tychże prac.


Tytuł: Nowoczesne formy doskonalenie pracy nauczyciela SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI
Redakcja: Przemysław Ziółkowski
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65507-19-8

Autorzy w publikacji skupili się na zagadnieniach, które wspólnie uznali za kluczowe w pracy nauczyciela szkoły XXI wieku, a więc: autokreacji nauczyciela i ucznia, psychologicznych uwarunkowaniach uczenia się i oddziaływania na uczniach, innowacyjności, kreatywności i twórczości w szkole, pracy metodą projektu, zespołowym uczeniu się oraz wykorzystywaniu w edukacji nowoczesnych technologii innowacyjno-komunikacyjnych. Zamysłem autorów było przekazanie wiedzy dotyczącej efektywnego organizowania procesu nauczania z uwzględnieniem aktualnych trendów w dydaktyce  i metodyce nauczania oraz umiejętności z zakresu wykorzystywania i wdrażania w codziennej praktyce edukacyjnej najnowszych osiągnięć techniki oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również tworzenia narzędzi umożliwiających innowacyjne realizowanie zajęć dydaktycznych w oparciu o wyniki badań nad systemem edukacji.


Tytuł: Szkice z pedagogiki senioralnej 
Autor: Przemysław Ziółkowski
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65507-17-4

Publikacja przedstawia wiele elementów wiązanych z procesem starzenia się  a także z funkcjonowaniem człowieka starszego we współczesnym, dynamicznie zmieniającym się świecie.  Autor skupił się na plusach i minusach wieku emerytalnego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelnika zostały przedstawione propozycje zmierzające ku polepszeniu się samopoczuciu seniorów oraz metodom na maksymalnie osiąganie radości z życia. Podręcznik nie ujmuje tematyki jedynie instytucjonalnie bowiem przedstawia jej wymiar od strony rodzinnej i społecznej.


Tytuł: Żyj stokrotnie
Autor: Karolina Osak, Przemysław Ziółkowski
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65507-10-5

Publikacja przedstawia 10 letnie doświadczenie Wyższej Szkoły Gospodarki w  Bydgoszczy w tworzeniu jedynej w Polsce Regionalnej Sieci Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w ramach której stworzono filie na terenie czterech województw. Całość przedstawiona jest na tle ponad 40-letniej idei ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce i na całym świecie. Autorzy przedstawili także koncepcje idei uczenia się przez całe życie, skupiając się głównie na grupie seniorów – dając równe szasnę wszystkim słuchaczom na edukację - bez względu na pochodzenie, wiek, płeć, finanse czy wykształcenie. Największym atutem publikacji jest wiedza oraz doświadczenie zdobyte przez autorów, podczas tworzenia i koordynacji funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy a także pozostałych - mniejszych fili, którą pozwala Czytelnikowi na rzeczywiste poznanie inicjatywy.


Tytuł: Okupacyjne losy ziem polskich wcielonych do III Rzeszy (1939-1945)
Autor: Włodzimierz Jastrzębski 
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65507-08-2

Publika przedstawia  historię ziem polskich wcielonych do Rzeczy. Głównym celem książki jest przedstawienie planów hitlerowskich względem Pomorza Gdańskiego, Wielkopolski, Górnego Śląska i Północnego Mazowsza oraz ich realizacji w latach w latach 1939 – 1945. Autor nawiązał także do przymusowej germanizacji, sytuacji gospodarczej na ziemiach wcielonych do Rzeszy oraz do szkolnictwa, kultury i sportu. W pracy została scharakteryzowana także sytuacja polityczna Trzeciej Rzeszy wobec okupowanego państwa i narodu polskiego. Dzieje zostały przedstawione na przykładzie  konkretnych osób i działań. Z pewnością dorobek naukowy a także osiągnięcia badawcze dotyczące II wojny światowej autora przyczyniły się do stworzenia syntezy dziejów północnych i zachodnich ziem polskich, które znalazły się pod okupacją niemiecką w latach 1939 – 1945.


Tytuł: Bezpieczna i przyjazna szkoła
Redakcja: Przemysław Ziółkowski
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-65507-02-0

Książka „Bezpieczna i przyjazna szkoła” stanowi zbiór 20 artykułów naukowych i popularnonaukowych poświęconych zagadnieniu bezpiecznej i przyjaznej szkoły. Każdy z nich przedstawia scenariusz zajęć, możliwy do wykorzystania podczas godziny wychowawczej (dotyczą one między innymi agresji, cyberprzemocy, tolerancji, seksualizacji młodzieży, dopalaczy, organizacji imprez i uroczystości szkolnych, dopalaczy). Publikację zawiera także zbiór przepisów prawnych z zakresu udziału szkoły w postępowaniu z nieletnim uczniem, który dopuścił się czynów zabronionych i karalnych. Publikacja stanowi zatem niezbędne narzędzie do wykorzystania przez dyrekcję szkoły, kadrę pedagogiczną, opiekunów samorządów uczniowskich a także przez liderów samorządów uczniowskich. Celem powstania niniejszej publikacji było wskazanie elementów niezbędnych podczas budowania szkolnego środowiska przyjaznego wszystkim uczniom.


 

Tytuł: Uniwersytet dla dzieci
Autor: Przemysław Ziółkowski
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-65507-00-6

Publikacja podejmuję próbę wyjaśnienia pojęć innowacji, twórczości a także kreatywności w kontekście działań realizowanych przez uczelnie wyższe, na rzecz najmłodszych dzieci i młodzieży. Autor skupia się także na przedstawieniu przykładów praktyki edukacyjnej dotyczącej kształcenia ustawicznego. Obszarem na którym skupia się autor książki są Uniwersytety Dziecięce, przedstawione jako przykłady innowacji pedagogicznych, skierowanych na rzecz rozwoju twórczości i kreatywności dziecięcej. Książka przedstawia zatem historię ewaluacji Uniwersytetów Dziecięcych, jego główne cele, podejmowane działania. Zostaje także przedstawiona charakterystyka Uniwersytetów Dziecięcych w Polsce. Autor zwraca uwagę także na możliwości zaprezentowania wielu ciekawych dziedzin nauki kultury, budzenie i rozwijanie nowych zainteresowań a także na sposoby aranżowania zajęć. Publikacja jest dedykowana każdej osobie, która chce przyczynić się do innowacyjnego i ciekawego rozwoju młodego pokolenia w Polsce.


Tytuł: Pedagogizacja rodziców – potrzeby i uwarunkowania.
Autor: Przemysław Ziółkowski
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-64628-44-3
 
Przedstawione w książce zagadnienia nawiązują do idei potrzeb i uwarunkowań związanych z szeroko rozumianą pedagogizacją rodziców. Wprowadzenie zawiera ewaluację terminu rodzina, jak również jej funkcje, typy oraz problemy wynikające z wychowania dziecka. Zostają przedstawione obszary kompetencji, w które powinien być wyposażony każdy obecny - bądź przyszły rodzic. W części głównej publikacji przedstawione są praktyczne rozstrzygnięcia związane z współczesnym życiem. Podręcznik prezentuje także najlepsze ścieżki adaptacji do nowej powinności taką jest w tym wypadku rola opiekuna; pokazuje w jaki sposób należy przygotować się na zmianę dotychczasowego trybu życia. W publikacji zostaje zaprezentowana istota komunikacji i relacji społecznych, które znacząco wpływają na rodzinę – głównie w relacji z dziadkami. Autor dokonuje szczegółowej charakteryzacji zjawiska pedagogizacji rodziców, prezentuje także rolę i istotę współpracy opiekunów z placówką edukacyjną. Ze względu na tematyką książki odbiorcami mogą być nie tylko rodzice oraz nauczyciele-wychowawcy, którzy wiążą swoją pracę zawodową z edukacją rodziców w zakresie wychowania dzieci ale także studenci kierunków pedagogicznych, którzy na tym etapie edukacji potrzebują jasnych wskazówek i narzędzi pomocnych w przyszłej pracy zawodowej. 


Tytuł: Pedeutologia
Autor: Przemysław Ziółkowski
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-64628-48-8

Podręcznik przedstawia zagadnienia permanentnie związane z zawodem nauczyciela. We wstępie autor przedstawia zarys historyczny nauczycielstwa. Zostają wyszczególnione najważniejsze kompetencje, które powinny być posiadane przez osobę wiążącą swoją przyszłość zawodową z placówką edukacyjną lub pracą z dziećmi i młodzieżą. Jednocześnie zostaje zaprezentowany wizerunek współczesnego nauczyciela. W publikacji przedstawiony został również termin awansu zawodowego wraz klarowną charakterystyką każdego etapu; zostaje dokonana również deskrypcja odpowiedzialności dyscyplinarnej dydaktyka. Ze względu na istotę rolę, jaką odgrywa kształcenie się człowieka przez całe życie, proces ten został przedstawiony w odniesieniu do nauczyciela. Istotnym pojęciem, a jednocześnie zjawiskiem występującym w pedeutologii jest autorytet nauczyciela, który z pewnością poprawnie realizowany przyczyni się do zrealizowania celu wychowawczego, jaki stawia sobie każdy nauczyciel już na początku kariery zawodowej. Termin jest silnie powiązany z etyką nauczyciela, stanowią razem nierozerwalną parę. Istotna w tym zawodzie jest umiejętność: negocjacji oraz kontrolowania poziomu stresu przy jednoczesnej asertywnej postawie. Autor książki bazuje na własnym doświadczeniu oraz poczynionej obserwacji, którą prowadzi od początku kariery zawodowej podczas pracy z młodzieżą i dorosłymi w procesie kształcenia.


Tytuł: Trening kompetencji rodzicielskich – zbiór scenariuszy zajęć z rodzicami dla pedagogów i psychologów
Autor: Dominika Haller, Marta Herzberg, Jan Hibner, Alicja Kozubska, Alina Matlakiewicz, Ludmiła Zając-Lamparska, Mirosława Żmudzka, Przemysław Ziółkowski
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-64628-49-8

Podręcznik stanowi opracowanie zawierające 55 scenariuszy zajęć kształtujących kompetencje wychowawcze. Ze względu na szeroki zakres materiałów autorzy dokonali podziału na moduły. Zaproponowane szkolenia kształtują umiejętności z zakresu między innymi inteligencji intrapersonalnej oraz interpersonalnej, które odgrywają kluczową rolę nie tylko podczas wychowania ale także w procesie egzystencji w środowisku społecznym oraz rodzinnym. Ze względu na pełnioną rolę w społeczeństwie, wykonywany zawód oraz zmiany społeczne przedstawione zestawienie może ulegać zmianom.


Tytuł: Poradnik dla organizatora, kierownika i wychowawcy placówki wypoczynku dzieci i młodzieży oraz dla kierownika wycieczki szkolnej
Autor: Przemysław Ziółkowski
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-64628-21-4

Publikację stanowi poradnik dla osób współpracujących z dziećmi i młodzieżą podczas wycieczek szkolnych. Podręcznik wskazywać będzie każdemu organizatorowi, kierownikowi i wychowawcy placówki wypoczynku, zarówno początkującym – jak i doświadczonym -możliwe formy wypoczynku dostosowane nie tylko do grupy wiekowej ale również miejsca wypoczynku. W części metodycznej książki przedstawione zostały praktyczne informacje i wskazówki jak również osobiste rozważania autora wynikające z własnego doświadczenia. Część ta została wzbogacona o wykaz aktów prawnych stanowiących o organizowaniu i realizowaniu wycieczek szkolnych, kolonii, półkolonii, obozów, rajdów i biwaków.Tytuł: Teoretyczne podstawy kształcenia
Autor: Przemysław Ziółkowski
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-64628-20-7

Publikacja stanowi doskonały poradnik dla każdego nauczyciela poszukującego najlepszej metody nauczania i najbardziej efektywnego sposobu prowadzenia zajęć lekcyjnych. Podręcznik będzie cennym źródłem pomocnym w znalezieniu skutecznej drogi dotarcia do każdego ucznia, tak aby Nauczyciel stał się w oczach uczniów osobom godną do naśladowania. Przedstawione zostały innowacyjne rozwiązania doskonalenia umiejętności, które wpłyną na sukces w codziennej pracy każdego nauczyciela.


Tytuł: Nauka i edukacja we współczesnym świecie
Redakcja: Anatolij Kibiszyn, Alicja Kozubska
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-5-9906466-0-5

Nauka i edukacja we współczesnym świecie-to zbiór tekstów prezentujących prace naukowe z Polski, Rosji, Azerbejdżanu i Ukrainy. Przedstawione badania dotyczą różnorodnej tematyki i zostały pogrupowane stosownie do dziedziny nauki, której dotyczą. W publikacji pod redakcją prof. WSG dr Alicji Kozubskiej i prof. Anatolija Kibiszyna, wydanej w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy we współpracy z Państwowym Sankt Petersburskim Uniwersytetem Agrarnym, znajdują się teksty poświęcone problemom badawczym dotyczącym tendencji rozwoju współczesnego społeczeństwa.      W pracy zbiorowej znajdziemy ciekawe artykuły dotyczące filozoficznych, historycznych i ekonomicznych aspektów rozwoju współczesnego społeczeństwa, pedagogiki, kultury i zasobów turystycznych oraz prawa.


Tytuł: Samorząd uczniowski – idee, uwarunkowania i doświadczenia
Autor: Przemysław Ziółkowski
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-64628-10-8

Publikacja stanowi cenne źródło wiedzy, które przygotowuje do efektywnego działania na polu szkolnych samorządów uczniowskich jak również pomaga zrozumieć problem, jakim jest funkcjonowanie samorządu uczniowskiego w aktualnej rzeczywistości edukacyjnej. Książka dedykowana jest wszystkim początkującym liderom samorządów uczniowskich (jak również ich opiekunom), dyrektorom szkół oraz wszystkim osobą związanym z sektorem oświaty. Celem powstania niniejszej publikacji było wskazanie pozytywnych doświadczeń w działalności szkolnych samorządów uczniowskich na przestrzeni lat oraz zaprezentowanie możliwości podejmowania inicjatyw. Książka dodatkowo uzupełniona jest o opis dziedzictwa Janusza Korczaka – twórcy idei samorządności uczniowskiej oraz o aktualne zagadnienia z zakresu praw i obowiązków ucznia wraz z komentarzami


Tytuł: Artystyczny Uniwersytet Dziecka i Rodzica
Autor: Alicja Kozubska, Przemysław Ziółkowski
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-64628-08-5
Publikacja współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa  Narodowego

Artystyczny Uniwersytet Dziecka i Rodzica to pozycja skierowana przede wszystkim do osób poszukujących odpowiedzi na wiele nurtujących pytań z zakresu pedagogiki oraz pedagogiki kultury. Książka przedstawia proces wkraczania dziecka w świat kultury, który pełen jest nowości i tajemnic. Podręcznik ukazuje cykl wychowania i stawania się w pełni ukształtowanym członkiem społeczeństwa; proponuje również innowacyjne pomysły wykorzystania czasu wolnego, poprzez które dziecko rozwijać ma własną wiedzę oraz osobowość. Publikacja przedstawia również nową formę wprowadzenia dziecka w system edukacji skupiając się na Uniwersytetach Dziecięcych oraz Uniwersytetach Rodzinnych. Ze względu na aktywny udział autorów książki w procesie powstawania Uniwersytetów Dziecięcych oraz Rodzinnych książka stanowi rzeczywiste oraz kompletne źródło wiedzy.


Tytuł: Teoria i praktyka edukacji dorosłych w procesie zmian
Autor: red. Hanna Solarczyk-Szwec
Rok wydania: 2014
ISBN 978-83-64628-09-2

Publikacja jest pokłosiem II Zjazdu Andragogicznego, który obył się w dniach 15-16 maja 2013 roku w Toruniu. Zjazd zorganizowany został przez Akademickie Towarzystwo Andragogiczne we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika oraz Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy. Podręcznik stanowi zbiór tekstów wygłoszonych oraz nadesłanych w związku z zjazdem. W książce poruszana została tematyka historycznych źródeł rozwoju polskiej andragogiki, ich roli inspirującej oraz hamującej, kondycji polskiej andragogiki, wpływów politycznych, ideologicznych i ponowoczesnych wyzwań kształtujących w dużym zakresie edukację ludzi dorosłych oraz relacji pomiędzy teorią i praktyką edukacji dorosłych. Teksty cechują się różnorodnością poglądów autorów dotyczących zjawiska edukacji osób dorosłych jak również zmian, które dokonały się w ostatnich latach w tym obszarze.


Tytuł: Nauczyciel w drodze do profesjonalizmu
Autor: Alicja Kozubska, Remigiusz Koc, Przemysław Ziółkowski
Rok wydania: 2014
ISBN 978-83-64628-06-1

Książka Nauczyciel w drodze do profesjonalizmu jest efektem współpracy trzech pracowników Instytutu Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, stanowi kwintesencję wiedzy, ale również indywidualnych wniosków płynących z doświadczeń samych autorów. Publikacja to zbiór wielu przemyśleń dotyczących specyfiki i niepowtarzalności jaką odznacza się rola nauczyciela; pomaga w formowaniu poglądów jak również odpowiada na wiele pytań dotyczących problemów z jakimi na co dzień boryka się nauczyciel wśród których można wymienić pedagogikę, psychologię, dydaktykę, pedeutologię oraz emisję głosu. Publikacja jest bogatą charakterystyką przeobrażeń dokonujących się w oświacie na przestrzeni lat. Książka adresowana jest do szerokiego grona odbiorców związanych z edukacją nie tylko dzieci ale również i młodzieży.


Tytuł: Wybrane kompetencje społeczne skrypt dla studentów
Autor: Przemysław Ziółkowski
Rok wydania: 2014
ISBN 978-83-6462804-7

Książka jest cennym opracowaniem stanowiącym kompendium wiedzy teoretycznej popartej licznymi wskazówkami praktycznymi dotyczącymi zachowań w sytuacjach prowadzenia spotkań towarzysko-biznesowych. Publikacja przygotowana została z myślą o studentach kierunków przygotowujących kadry dla usług i biznesu oraz słuchaczach studiów podyplomowych, jednak z uwagi na jej praktyczne zastosowanie, adresowana jest do wszystkich osób poszukujących informacji oraz argumentacji związanych z podnoszeniem jakości zachowań społecznych w życiu osobistym oraz zawodowym.


Tytuł: Student 50+ poradnik dla organizatorów Uniwersytetów Trzeciego Wieku
Autor: Przemysław Ziółkowski
Rok wydania: 2013
ISBN 978-83-61036-81-4
Publikacja współfinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Jest to jedna z nielicznych w Polsce monografii ukazujących specyfikę kształcenia osób dorosłych / starszych na tak powszechnych uniwersytetach trzeciego wieku. Książka ta jest dedykowana zarówno osobom organizującym różnego rodzaju zajęcia edukacyjne z seniorami jak i osobom, które takowe zajęcia realizują, aby mogli zrozumieć specyfikę uczenia się i nauczania osób 50 plus.


Tytuł: Benefits and challenges of future EU enlargements
Autor: ed. Dagmara Taflińska
Rok wydania: 2013
ISBN 978-83-61036-78-4


Tytuł: Przewodnik po mentoringu
Autor: red. Agnieszka Jeran
Rok wydania: 2013
Publikacja współfinansowana w ramach projektu "Nic o nas bez nas"

Pierwsza na rynku edukacyjnym metodyczna publikacja poświęcona teorii oraz praktyce mentoringu rówieśniczego. Książka, przygotowana w formie przewodnika ukazuje wiele praktycznych aspektów organizacji zajęć z wykorzystaniem metody mentoringu rówieśniczego, sprawdzonych w ramach realizowanego przez WSG projektu „Nic o nas bez nas”, którego pokłosiem jest niniejsza publikacja.
Dodatkowym atutem wydanej publikacji jest płyta CD zawierająca liczne scenariusze zajęć z wykorzystaniem metod mentoringu.


Tytuł: Diagnoza systemu kultury Bydgoszczy
Autor: red. Agnieszka Jeran
Rok wydania: 2012
Publikacja dofinansowana ze środków Narodowego Centrum Kultury

Publikacja jest efektem badań przeprowadzonych w ramach projektu "Diagnoza systemu kultury w Bydgoszczy" sfinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Obserwatorium Kultury wraz z Fundacją Akademicką Gaudeamus i Urzędem Miasta Bydgoszczy.
Badania miały charakter diagnostyczny i ekspolaracyjny i stosunkowo nowatorski charakter. Bydgoszcz nie dysponowała diagnozą stanu kultury w mieście, ta luka (choć częściowo) została wypełniona.


 

Tytuł: Kształcenie dla pracy? - perspektywa regionalna
Autor: red. Agnieszka Jeran, Marzena Sobczak-Michałowska
Rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-61036-50-0

Monografia stanowi podsumowanie projektu ET-struct realizowanego przez pracowników Instytutu Nauk Społecznych WSG. To nie tylko prezentacja wyników przeprowadzonych w ramach projektu badań prezentujących sytuację rynku pracy w regionie i dostosowania do niego systemu szkolnictwa powszechnego i wyższego, ale i solidna porcja bardziej teoretycznych rozważań. Poza analizą sytuacji, w książce zawarto także propozycje rozwiązań problemów współczesnego rynku pracy.


Tytuł: Społeczno-przestrzenne aspekty wykorzystania funduszy UE na obszarach wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Autor: Mirosław Biczkowski, Wojciech Knieć, Jacek Kukowski
Rok wydania: 2011

Publikacja współfinansowana ze środków Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Programu Obszarów Wiejskich

Publikacja jest próbą odpowiedzi na pytanie czy fundusze unijne zmieniły lub czy mogą zmienić polską wieś. Stanowi próbę kompleksowego ujęcia zagadnień wykorzystania funduszy UE przez samorządy wiejskie i organizacje pozarządowe.


Tytuł: Budowanie systemu wsparcia dla rodziny – możliwości i ograniczenia
Autor: red. Marzena Sobczak-Michałowska, Alicja Kozubska
Rok wydania: 2010
ISBN: 978-83-61036-61-6

Badania dotyczące rodziny prowadzą do jej lepszego rozpoznawania, rozumienia jej przemian i uwarunkowań funkcjonowania, co stwarza możliwości skuteczniejszego planowania i organizowania pomocy rodzinie w wymiarze makro i mikro, a przede wszystkim przyczynia się do jej prawidłowego kształtowania od podstaw. Należy bowiem pamiętać, że rodzina stanowi konglomerat zjawisk kulturowych, społeczno-socjologicznych, biologiczno-zdrowotnych, psychologicznych, pedagogicznych, aksjologicznych, prawnych, obyczajowych. Owa wielopłaszczyznowość jej funkcjonowania stawia niezmiernie trudne zadania przed instytucjami i organizacjami zajmującymi się rodziną. Wyrazem potrzeby „pochylenia się” nad rodziną jest niniejsza publikacja. Stanowi ona efekt współdziałania badaczy tej problematyki, a także praktyków – osób.


 

Tytuł: Ciało - Edukacja - Umysł
Autor: red. Piotr Błajet
Rok wydania: 2010
ISBN978-83-61036-45-6

Książka nieprzypadkowo ma tytuł triadowy. Nieprzypadkowo też centralnym punktem, można by rzec, „negocjacyjnym”, jest w niej edukacja. To próba przyglądnięcia się relacjom pomiędzy tym, co w człowieku naturalne, a tym, nad czym może zapanować umysł poddany procesowi edukacji. Prezentowany Czytelnikom tom niczego nie rozstrzyga, a tym bardziej nie rozwiązuje i nie załatwia. Natomiast znakomicie inspiruje i kieruje ku nowym obszarom, ku integralności nauki w kierunku Ciekawego Dobra. Dobra niekiedy odmiennego od definiowanego przez filozofów, a zwłaszcza pedagogów, ale wartego zainteresowania, a w każdym razie zastanowienia.


 

Tytuł: Problemy nauki i szkolnictwa wyższego w społeczeństwie opartym na wiedzy
Autor: red. Ryszard Maciołek, Wiesław Maik, Krzysztof Sikora
Rok wydania: 2010
ISBN: 978-83-61036-57-3

Monografia ma charakter jubileuszowy. Wydana została z okazji 70 urodzin Rektora WSG - prof. WSG, dr Kazimierza Marciniaka. Wśród prac ofiarowanych Jubilatowi poruszone zostały aktualne dylematy szkolnictwa wyższego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa niepublicznego.


 

Tytuł: Problemy nauki i szkolnictwa wyższego
Autor: red. Ryszard Maciołek, Wiesław Maik, Krzysztof Sikora
Rok wydania: 2009
ISBN: 978-83-61036-96-8

Wydawnictwo pt. Problemy nauki i szkolnictwa wyższego ukazało się z okazji 10-lecia działalności Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Jej tematyka nawiązuje do poszukiwań jak najlepszych rozwiązań organizacyjnych systemu nauki i szkolnictwa wyższego w celu poprawy jakości kształcenia, efektywności badań naukowych, rozwoju młodej kadry oraz kreowania postaw twórczych i innowacyjnych we wszystkich aspektach działalności szkoły wyższej, a zwłaszcza tych, które związane są bezpośrednio z realizacja tej misji.


 

Tytuł: Tworzenie partnerstw lokalnych i ich sieci na obszarach wiejskich
Autor: red. Krzysztof Wasielewski
Rok wydania: 2009
ISBN: 978-83-61036-17-3

W prezentowanym opracowaniu autorzy poszczególnych artykułów pokazują, że inicjatywa LEADER+ w Polsce jest inicjatywą ważną, która ma ambicje rozwiązania problemów obszarów wiejskich w sposób i na skalę do tej pory nie spotykaną. Pokazują więc jej pierwsze znaczące trzeba przyznać sukcesy, takie jak wspomniane wiele razy „przebudzenie obywatelskie” wiejskiej Polski, znaczące wsparcie procesów odrodzenia tradycyjnych organizacji wiejskich, niwelowanie braku zaufania mieszkańców wsi wobec inicjatyw społecznych, przybliżanie efektów działań lokalnych do potrzeb przeciętnego mieszkańca wsi, zwrócenie baczniejszej uwagi mieszkańcom wsi i przedsiębiorcom wiejskim na znaczenie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego, odbudowę kapitału społecznego na terenach wiejskich, rewitalizację architektoniczną i znaczenie odpowiedniego zagospodarowania przestrzeni dla tożsamości wsi, itp. Autorzy dostrzegają również, że fenomenalny sukces tej inicjatywy w postaci stworzenia sieci współpracy o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, powoli przekształca się w jedną z najpotężniejszych grup nacisku na terenach wiejskich. Oprócz sukcesów wyraźnie podkreślane są również pierwsze niepowodzenia, błędy, a także dysfunkcje programu LEADER w Polsce.


Tytuł: Autorytety w życiu społecznym
Autor: red. Stanisław Kowalik
Rok wydania: 2008
ISBN: 978-83-61036-36-4

Po okresie fascynacji autorytetami, docenieniu ich roli w życiu społecznym i w kształtowaniu osobowości pojedynczych osób, pojawił się okres krytycznego zwątpienia a potem odrzucenia wcześniejszych poglądów na ten temat. Autorzy kolejnych tekstów zamieszczonych w tym tomie stoją na stanowisku, że autorytety nadal są ważnymi regulatorami życia społecznego i w związku z tym pojęcie to powinno ponownie pojawić się w kręgu zainteresowania.


Tytuł: Szkice o wychowaniu antagonistycznym
Autor: Piotr Błajet
Rok wydania: 2008
ISBN: 978-83-61036-32-6

Odwaga poznawcza Piotra Błajeta polega na podjęciu problemu wręcz „wyzerowanego”, wypartego, dlatego jego książka może będzie uznawana za powrót do natywizmu pedagogicznego i skrajnego konserwatyzmu. A jednak jest to faktycznie śmiała i nowatorska próba postawienia i twórczego podjęcia problemu pedagogicznie i wychowawczo bardzo doniosłego. To, że trzeba sobie poradzić jakoś z różnicą płci i seksualnością jest dziś oczywiste (choć sobie z tym pedagogicznie i wychowawczo nie radzimy). Ale zupełnie poza wyobraźnią pedagogiczną pozostaje problem tego, jak sobie radzić pedagogicznie i wychowawczo z instynktem popychającym nas do waleczności i podnoszenia własnej mocy....


Tytuł: DON JUAN w przemianach kultury
Autor: red. Lidia Wiśniewska
Rok wydania: 2008
ISBN: 978-83-61036-52-4

Książka stanowi twórczą, merytorycznie wnikliwą i inspirującą dla kulturoznawcy, literaturoznawcy czy filozofa propozycję porównawczej rekonstrukcji tematu Don Juana na osi diachronii i synchronii. Autorzy tomu nakreślili ramę problemową tematu, przywołali zróżnicowane historyczne egzemplifikacje artystyczne i interteksty społeczne, filozoficzne, religijne, dążąc (co widać także w dołączonym do książki zapisie dyskusji) do postawienia ważnych pytań z zakresu współczesnej antropologii kultury na tle jej przemian – począwszy od źródeł determinujących powstanie mitu Don Juana.


Tytuł: Dylematy współczesnego liberalizmu
Autor: red. Piotr Kryczka, Ryszard Maciołek
Rok wydania: 2007
ISBN: 978-83-61036-40-1

Liberalizm, zarówno jako „sposób myślenia”, jak i doktryna czy orientacja społeczna, polityczna, ekonomiczna, zdążył obrosnąć wieloma ocenami i konotacjami, zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi, obecnymi w przeszłości i współcześnie nie tylko wśród specjalistów, ale także w języku potocznym, nierzadko kontrowersyjnymi i wzajemn

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia